สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี
-> กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ด้วย <-
รายงานสถิติการให้บริการของระบบข้าราชการ 1,072 ครั้ง
เริ่ม 4/1/2559