++|< ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ๐๐ โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >|++

 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) : นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
ชื่อ - นามสกุล(English) : VIRUT PUTTHONGSRI
ชื่อเล่น : เชียง
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.ลย.1
ประเภทตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
วัน/เดือน/ปี (เกิด) : 15 สิงหาคม พ.ศ.2504
วัน/เดือน/ปี (บรรจุครั้งแรก) : 03 พฤษภาคม พ.ศ.2525
อีเมล์ : 
โทรศัพท์ : 0810515262
เว็บไซต์ส่วนบุคคล
งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด ๒. รับผิดชอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของข้าราชการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย ๒.๑ งานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ๒.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒.๓ งานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒.๔ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และแบบแผนธรรมเนียมของทางราชการ พิจารณาตรวจสอบ ติดต่อ ประสานงาน เร่งรัดให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง บันทึกความเห็นหนังสือราชการของงานกลุ่มงานดังกล่าวก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ๓. ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในงาน ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๒ ๔. พิจารณาตรวจสอบบันทึกความเห็นหนังสือราชการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัด การศึกษา ในงานธุรการ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา งานวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณีที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ควบคุม ดูแล (นายสุขสันติ์ นาหัวนิน) ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลจาก ; ;สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เว็บไซต์ ; ;http://e-office.loei1.go.th/ ; ;อีเมล์ ; ;itec@loei1.go.th , mr.frog@loei1.go.th
DateTimes : 2020-02-29 01:26:03
| ; ;ปิดหน้าต่างนี้