• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/4
  ลว.  27 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นเกียรติและประชุมรับทราบนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/5
  ลว.  27 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นเกียรติและประชุมรับทราบนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/9
  ลว.  02 มิถุนายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : บ้านก้างปลา , บ้านห้วยทราย , บ้านติ้วน้อย , บ้านป่าข้าวหลาม , บ้านเพียซำพุวิทยา , บ้านน้ำภู , บ้านแก้วเมธี , บ้านโพนสว่างวังเย็น , ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านสงเปือย , บ้านโพน - เชียงคาน , บ้านบุฮม , บ้านคกงิ้ว , บ้านท่าดีหมี , บ้านห้วยอาลัย , บ้านคอนสา , บ้านนาค้อ , บ้านวังผา , บ้านสงาว , บ้านห้วยหินขาว , บ้านยาง , บ้านปากยาง , บ้านหนองบง-ท่าลี่ , บ้านเมี่ยง ,
  เรื่อง : แก้ไขข้อมูลการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเมทินี แก้วไชยะ
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/10
  ลว.  08 มิถุนายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยานทุกท่านร่วมประชุมที่ห้องประชุมดอกจาน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136.0126/26
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : รายการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : ตามที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยานกำหนดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา มีกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบ รายการใดที่มีทีมเดียว ถือว่าเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 10 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136.0126/2
  ลว.  12 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งรายชื่อคณะครู เพื่อเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET NT LAS กลุ่มได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเวณิกา โฮงยากุล
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04136.0126/18
  ลว.  22 ตุลาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด่วยระบบ E - training
  รายละเอียด : เอกสารแนบหมายเลข 1 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป.เลย เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเวณิกา โฮงยากุล
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/22
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : บ้านคอนสา ,
  เรื่อง : ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมารประกวด/แข่งขันทักาะทางวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และเข้าร่วมการประชุมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 g;]k 14.00 น ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/23
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : บ้านคกเว้า ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักาะทางวิชาการ
  รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ สพป.ลย 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/25
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : ส่งรายละเอียดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 53

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/26
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : ส่งแบบฟอร์มแข่งขันให้ สพป.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/27
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : ส่งแบบฟอร์มแข่งขันให้ สพป.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/3
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : ลงเวลาอบรมของคุณครู
  รายละเอียด : 


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/4
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : คำสั่งคุมสอบ NT ป.3 สนามสอบนาโป่ง
  รายละเอียด : กรรมการคุมสอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาโป่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04136.0126/5
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,
  เรื่อง : คำสั่งสอบ LAS กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน
  รายละเอียด : คำสั่งกรรมการคุมสอบ LAS NT คุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136.0126/7
  ลว.  22 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : อนุบาลเลย ,
  เรื่อง : โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
  รายละเอียด : ฝากโครงการให้รองอาทิตย์ ขูรีรังด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางเวณิกา โฮงยากุล
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136.0126/9
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนาโป่ง
  ถึง : บ้านก้างปลา , บ้านห้วยทราย , บ้านติ้วน้อย , บ้านป่าข้าวหลาม , บ้านเพียซำพุวิทยา , บ้านน้ำภู , บ้านแก้วเมธี , บ้านโพนสว่างวังเย็น , ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านสงเปือย , บ้านโพน - เชียงคาน , บ้านบุฮม , บ้านคกงิ้ว , บ้านท่าดีหมี , บ้านห้วยอาลัย , บ้านคอนสา , บ้านนาค้อ , บ้านวังผา , บ้านสงาว , บ้านห้วยหินขาว , บ้านยาง , บ้านปากยาง , บ้านหนองบง-ท่าลี่ , บ้านเมี่ยง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  E-mail Address :  info@loei1.go.th    mt.promsanthie@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1405 วินาที