• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
  • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
    ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
    แผนก/งาน  ->  
         ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ส่ ง